اهداف کیفی و کمی دانشگاه

هدف هاي مهم دانشگاه

همگاني كردن آموزش عالي و ارتقاي سطح علمي و فرهنگي جامعه

تسهيل دسترسي برابر فرصت هاي آموزش عالي همه جا، همه وقت و برای همه

كاستن از محدوديت ها و فراهم آوردن امكان ادامه تحصيلات دانشگاهي براي علاقه مندان، به ويژه در مناطق محروم.

فراهم آوردن زمينه استفاده از امكانات بالقوه، كه در نظام آموزشي متعارف كمتر به كار گرفته مي‌شود.

تربيت بخشي از نيروهاي متخصص مورد نياز جامعه

اهتمام به گسترش مرزهاي دانش، به منظور دستيابي به نظريه‏ هاي جديد علمي و توليد علم

مشاركت در حل معضلات اجتماعي

فراهم آوردن امكان دسترسي ايرانيان مقيم خارج از كشور و فارسي زبانان و علاقه مندان به جمهوري اسلامي به آموزشي عالي در اقصي نقاط عالم

وظايف اصلي دانشگاه

پذيرش و آموزش دانشجو در كلية مقاطع تحصيلي (دكتري، كارشناسي ارشد، كارشناسي و كارداني)

ايجاد زمينه براي ادامة تحصيل افرادي كه در نظام آموزشي متعارف به سادگي  امكان‏پذير نيست

ايجاد و به كارگيري نظام آموزش نيمه حضوري مجازي و آموزش از راه دور راديو وتلويزيوني

ايجاد زمينه مساعد براي ارتقاي دائمي و به هنگام كردن سطح دانش نيروهاي كارآمد جامعه.

ايجاد زمينه‏ هاي مناسب براي دستيابي به دانش هاي جديد و توليد علم

گسترش سطح دسترسي به آموزش عالي در اقصي نقاط جهان به خصوص براي ايرانيان و فارسي زبانان علاقه مندان به جمهوري اسلامي

همكاري در ايجاد زمينه ‏هاي مناسب براي مشاركت همگاني در توسعة فرهنگي جامعه و گسترش كمي و كيفي آموزش عالي

برنامه هاي آتي دانشگاه در بعد بين المللي

پذيرش دانشجوي دانشگاه مجازي به زبان فارسي

راه‏ اندازي پيام‏ نور راديو و تلويزيوني و توسعه آموزش عالي

توسعه همكاري هاي بين دانشگاهها و تربيت دانشجوي  تحصيلات تكميلي

پذيرش دانشجوي بدون كنكور در واحدهاي برون مرزي، مناطق آزاد تجاري

ايجاد شعبات دانشگاه در خارج از كشور با همكاري دانشگاه هاي خارجي

برنامه هاي ارتقاي كيفي دانشگاه

توسعه و گسترش و ارتقاي دوره هاي تحصيلات تكميلي

بازبيني كتب و تحول محتوايي كتب در راستاي برنامه ريزي درسي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي در مقطع كارشناسي دانشگاه

جذب كادر علمي تمام وقت و غير تمام وقت و ارتقاي سطح تحصيلات و مرتبه دانشگاهي آنها

اصلاح آيين نامه هاي آموزشي، پذيرش و انتقال دانشجو و آيين نامه فعاليت هاي علمي استادان

اصلاح نظام مديريت در دانشگاه پيام نور

هويت بخشي به دانشجويان و اعضاي خانواده پيام نور و اعتلاي نام دانشگاه پيام نور در جامعة علمي فرهنگي كشور

تلاش براي ايجاد فضايي معنوي تر براي دانشگاه ها و تحولات بلند مدت معرفتي ـ فرهنگي دانشگاه  از طريق تحول محتوايي در  رشته هاي علوم اجتماعي و انساني.

معيار سازي آزمون هاي ورودي و امتحانات دانشجويان دانشگاه و كاهش عوارض اجراي آزمون هاي غيرمعيار

برنامه هاي توسعه كمي دانشگاه

استفاده از ظرفيتهاي  آموزش عالي قابل استفاده و اشباع نشدة بخش دولتي، اعم از مراكز آموزشي وابسته به دستگاه هاي اجرايي و دانشگاه هاي دولتي و بخش خصوصي قابل دسترسي، براي توسعه برنامه هاي دانشگاه پيام نور

توسعه ظرفيت آموزش الكترونيكي و تكميل دانشستان در مقام  مكمل نظام آموزش نيمه حضوري دانشگاه پيام نور و برپايي دانشگاه مجازي پيام نور

استفاده از قابليت هاي راديو و تلويزيون و ماهواره براي آموزش رشته هاي عمومي دانشگاه

ايجاد و گسترش رشته هاي جديد علمي در كشور

توسعة دوره هاي رشد و تربيت مديران مورد نياز كشور

گسترش مراكز  بين المللي و مرزي پيام نور در مناطق آزاد، مناطق مرزي و شعبات خارج از كشور

ايجاد دوره ها و مقاطع تحصيلي ويژه براي ساير دانشگاه هاي دنيا در حوزه هاي زبان و ادبيات فارسي، فلسفه و الهيات

سازمان دهي براي ايجاد دانشگاههاي نيمه حضوري استاني

برنامه ريزي درسي در مقطع كارشناسي، بر مبناي الگوي چند بخشي پودماني به منظور اجراي اقتصادي برنامه ها و تسهيل دسترسي همگاني به آموزش عالي در اقصي نقاط كشور

تأمين منابع مالي مورد نياز براي طرحهاي توسعهاي ، امور جاري دانشگاه و مديريت مالي بر آن.