آب و هوا شناسی آب و هواشناسی- ارشد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
حسابداری حقوق روانشناسی ورودی قبل از ۹۳ روانشناسی ورودی بعد از ۹۳ زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات فارسی زمین شناسی زمین شناسی اقتصادی- ارشد زیست شناسی علوم اجتماعی
علوم اقتصادی نظری علوم تربیتی علوم ورزشی فیزیک هسته ای مترجمی زبان انگلیسی
مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مهندسی برق- الکترونیک
مهندسی صنایع مهندسی عمران مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مهندسی کشاورزی- ترویج مهندسی مدیریت پروژه
مهندسی معماری مهندسی منابع طبیعی

برنامه کلاسی دروس عمومی نیمسال اول ۹۷-۹۶

برنامه زمان بندی ساعات برگزاری کلاس ها