حسابداری حقوق روانشناسی زبان و ادبیات فارسی زمین شناسی
زمین شناسی اقتصادی- ارشد زیست شناسی  علوم تربیتی علوم ورزشی گردشگری
مترجمی زبان و ادبیات انگلیسی مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مهندسی برق
مهندسی عمران مهندسی کامپیوتر مهندسی معماری

برنامه کلاسی دروس عمومی نیمسال اول ۹۸-۹۷

برنامه زمان بندی ساعات برگزاری کلاس ها