حسابداری حقوق روانشناسی زبان و ادبیات فارسی زمین شناسی
زمین شناسی اقتصادی- ارشد زیست شناسی  علوم تربیتی علوم ورزشی مترجمی زبان و ادبیات انگلیسی
مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مهندسی عمران
مهندسی معماری

برنامه کلاسی دروس عمومی نیمسال دوم ۹۷-۹۶

برنامه زمان بندی ساعات برگزاری کلاس ها