تاریخچه و چشم انداز:

تاریخ صدور مجوز: ۱۳۷۴

سال تأسیس: ۱۳۷۵ (در ساختمان اجاره ای)

کلنگ زنی: اسفند ۱۳۷۵

شروع به بهره برداری: تیرماه ۱۳۷۹

گشایش رسمی: فاز یک ۱۳۸۰ ، فاز دو ۱۳۸۶ ، فاز سه ۱۳۸۷ ، فاز چهار ۱۳۹۱

مؤسسین:

گـروه بزرگـی از مـعتـمدین و نیـکوکـاران اهـل اوز به صـورت عضـویت در هـیئت مـؤسس، هیئت پیگیری، هیئت امنا، شـرکت در سـفرهای خـارج از کشــور برای جـلب خـودیـاری هـا، اهـداء ده هـکتـار زمـیـن، پیـشـگامی در دعـوت به گـردهـمـایی و پـرداخت نخـستـین کـمک هـای عـمده داوطلبـی برای ایـجاد اولـین سـاخـتمان ها به طور مستقل یا مـشـارکتی، پـرداخـت کـمک هـای مـالی بـزرگ و کوچک به دفعات، خرید تجهیزات و مدیریت کارهای اجرائی و امور مالی و مانند آن

کـل زیـربنـای سـاختـه شـده و در دسـت احـداث این دانـشـگاه حـدود بیـست و سه هزار متر مربع می باشد که حدود نود درصـد آن بـه بـهـره بـرداری رسـیـده است و شـامل سـاخـتمان های آموزشی، اداری، آزمایشگاه ها، خوابگاه های دانشجویی، استاد سراها، سالن آمفی تأتر، کتابخـانه، سالن سرپوشیده ورزشی، نمازخانه، موتورخانه، خانه های نیروهای خدماتی، نگهبانی ها، مخازن آب شور و شیرین و نیز محوطه سازی و دیوار کشی و مانند آن است

در حال حـاضر ایـن دانـشـگاه دارای سـی و سـه رشـته کارشـناسی، یک رشته کارشناسی ارشد و حـدود دوهـزار و پانصد نفر دانشجوست و توسـعـه سـاخـتمـانی از جمله ساختمان مرکزی دانشگاه بنام دانشکده ادبیات و علوم انسانی، توسعه ساختمان ها با همکاری هیات امنا توسط خیٌر عمده جناب آقای منصور فقیهی نژاد و توسعه علمی و اداری با کوشش های ریاست محترم دانشگاه دکتر قاسمعلی مقتدری ادامه دارد.