کارشناسی ارشد :   

زمین شناسی اقتصادی- آب و هوا شناسی- حسابداری- زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

کارشناسی :

الف: گروه علوم انسانی ب: گروه علوم پایه د: گروه زبان خارجه
برنامه‎ریزی اجتماعی و تعاون زمین شناسی زبان و ادبیات انگلیسی
تاریخ زیست شناسی سلولی و مولکولی مترجمی زبان انگلیسی
تاریخ تمدن ملل اسلامی زیست شناسی گیاهی
جامعه‎شناسی فیزیک هسته ای
جغرافیا
حسابداری ج: گروه مهندسی  
حقوق مهندسی برق
روانشناسی مهندسی صنایع
زبان و ادبیات فارسی مهندسی عمران
اقتصاد علوم و مهندسی محیط زیست
علم اطلاعات و دانش‎شناسی مهندسی کامپیوتر
علوم تربیتی مهندسی معماری
علوم ورزشی
گردشگری
مدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی