کارشناسی ارشد :   زمین شناسی اقتصادی- آب و هوا شناسی

 

کارشناسی :

الف: گروه علوم انسانی ب: گروه علوم پایه د: گروه زبان خارجه
الهیات (تاریخ و فرهنگ ملل ) زمین شناسی زبان و ادبیات انگلیسی
آب و هواشناسی زیست شناسی عمومی مترجمی زبان انگلیسی
تاریخ زیست شناسی گیاهی  
تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیک هسته ای  
جغرافیا و برنامه ریزی شهری    
حسابداری ج: گروه مهندسی  
حقوق مهندسی برق  
روانشناسی عمومی مهندسی صنایع  
زبان و ادبیات فارسی مهندسی عمران  
علوم اجتماعی (برنامه ریزی و تعاون) مهندسی فناوری اطلاعات  
علوم اجتماعی (پژوهشگری) مهندسی کامپیوتر  
علوم اقتصادی (اقتصاد نظری) مهندسی کشاورزی  
علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) مهندسی مدیریت پروژه  
کتابداری و علوم اطلاع رسانی مهندسی معماری  
مدیریت بازرگانی مهندسی منابع طبیعی  
مدیریت جهانگردی    
مدیریت دولتی    
مدیریت صنعتی