شماره تماس و ارتباط با مسئولین دانشگاه:

پیش شماره استان فارس ۰۷۱ می باشد.

ردیف بخش نام و نام خانوادگی شماره تماس
۱ ریاست  دکتر قاسمعلی مقتدری ۵۲۵۱۶۲۶۷
۲ دبیرخانه دنیا فدائی ۵۲۵۱۴۴۰۰         نمابر: ۵۲۵۱۴۳۰۰
۳ حراست کاربر ارشد محمود باقری تلفن و تمابر :               ۵۲۵۱۲۵۰۰
۴ مسئول آموزش شهرام حسین نیا ۵۲۵۱۷۳۷۷
۵ کارشناسی ارشد ادبیات حسابداری شقایق افسر ۵۲۵۱۵۰۴۲
۶ کارشناسی ارشد زمین و آب و هوا شناسی بهنام عوض پور کشکولی ۵۲۵۱۷۸۹۱
۷ معماری‌-‌عمران‌-‌تربیت‌بدنی­-‌فیزیک معصومه منفرد ۵۲۵۱۵۰۵۷
۸ روانشناسی علوم تربیتی شریفه خضری ۵۲۵۱۵۰۴۰
۹ مترجمی‌و‌ادبیات انگلیسیحسابداری‌علوم‌اجتماعی مانا میری ۵۲۵۱۷۸۹۷
۱۰ مدیریت‌ – زبان و ادبیات فارسی مریم فتحی ۵۲۵۱۸۱۸۰
۱۱  برق، کامپیوتر و دروس عمومی – امور مشمولین توران ضیائی ۵۲۵۱۶۳۶۰
۱۲ فارغ التحصیلی رابط نظارت و ارزیابی الهام امیدوار ۵۲۵۱۶۳۶۰
۱۳ فارغ التحصیلی – حقوق ناهید خادم ۵۲۵۱۶۲۶۸
۱۴ فارغ التحصیلی زیست شناسی خاطره کریمپور ۵۲۵۱۲۸۴۵
۱۵ امور اداری محمد خجسته ۵۲۵۱۷۸۹۵
۱۶ فناوری اطلاعات مهمان و تغییر رشته یوسف هرمی ۵۲۵۱۷۸۹۵
۱۷ روابط عمومی امهانی بازآور ۵۲۵۱۷۸۹۶
۱۸ نگهبانی آزادی خواه ابراهیم‌نژاد عابدی‌فر ۵۲۵۱۹۱۶۴
۱۹ امور مالی امین اموال-صندوق رفاه دانشجویی یاسر مرادی ۵۲۵۱۵۰۴۸
۲۰ امور فرهنگی دانشجوئی-امور مشاوره-رابط نهاد رهبری منظر زارعی ۵۲۵۱۷۸۹۳
۲۱ آزمایشگاه مرکزی معادلسازی دروس مهران محمودی ۵۲۵۱۸۱۷۹
۲۲ امور پژوهشی – تربیت بدنی مهران عسکری ۵۲۵۱۷۸۹۲
۲۳ کتابخانه خلیل حیدری ۵۲۵۱۷۸۹۸