مهلت ارائه درخواست مهمان و تغییر رشته

مهلت ارائه درخواست مهمان و تغییر رشته

دانشجویان متقاضی مهمان دائم و تغییر رشته جهت ثبت درخواست به آقای هرمی (مسئول امور مهمان و تغییر رشته) مراجعه نمایند. دانشجویان متقاضی مهمان موقت می توانند درخواست خود را از طریق سامانه گلستان ثبت نمایند.

ادامه مطلب